ABT JAN VAN LANGRODE (1484-1519) 

De   betekenis   van   een   abdij   op   het   gebied   van   het   spirituele   leven   binnen   de   muren   en   op het    vlak    van    de    uitstraling    naar    buiten,    wordt    in    hoge    mate    bepaald    door    de persoonlijkheid   van   de   abt.   Van   1484   tot   1519   regeerde   in   Vlierbeek   Jan   van   Langrode.   Hij stamde   uit   een   vooraanstaande   familie   die   deel   uitmaakte   van   de   ‘legendarische’   Zeven Geslachten van Leuven. Reeds   omstreeks   1464   was   vanuit   de   benedictijnerabdij   van   Bursfeld   (Hannover)   een hervormingsbeweging    ontstaan    die    aanstuurde    op    het    nauwkeurig    naleven    van    de benedictijnse   regel,   waarvan   de   toepassing   in   de   loop   der   eeuwen   was   verzwakt.   In   de Zuidelijke   Nederlanden   schaarden   tal   van   kloosters   zich   achter   dit   initiatief,   onder   andere Gembloers   en   Affligem.   In   verband   hiermee   begaf   de   abt   van   Sint-Jacob   te   Luik,   als apostolisch   commissaris,   zich   in   1518   naar   Vlierbeek   om   deze   reformatie   te   propageren. Ofschoon   de   abdij   niet   officieel   bij   Bursfeld   aansloot,   toch   aanvaardde   ze   in   principe   de strengere leefwijze. Tijdens   de   eerste   jaren   van   zijn   abbatiaat      Gedurende   de   periode   waarin   de   keizerszoon Maximiliaan   van   Oostenrijk   bij   de   minderjarigheid   van   Filips   de   Schone   het   regentschap over     deze     gewesten     voerde     (1482-1493),     braken     in     de     Nederlanden     politieke moeilijkheden    uit.    In    1487    nam    te    Brugge    Maximiliaan    in    gevangen.    Dit    verwekte opschudding   in   het   Duitse   rijk   en   er   dreigde   oorlog.   Jan   van   Langrode   maakte   deel   uit   van de   delegatie   die   te   Keulen   de   Duitse   keizer   Frederik   III   van   Habsburg   (1440-1493)   ervan moest overtuigen dat Leuven trouw bleef aan Maximiliaan. Te Vlierbeek zelf kwam men tot herbronning.
Abdij van Vlierbeek
Door A. Durer