ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)

Tijdens   het   abbatiaat   van   Leonardus   Vrancx   was   Jan   van Panhuys,   tevoren   religieus   bij   de   bogaarden   te   Overlaar (Hoegaarden)   in   Vlierbeek   monnik   geworden.   Bij   de   dood van Vrancx in 1532 werd hij als opvolger gekozen. Het   jaar   daarop   was   het   te   Vlierbeek   feest   !   Op   14   februari 1533   verleende   paus   Clemens   VII   aan   van   Panhuys   en   aan al   zijn   opvolgers   de   pontificale   eretekens   en   machten,   wat betekende     dat     de     abt     voortaan     nagenoeg     over     een bisschoppelijke   waardigheid   beschikte.   Hij   mocht   nu   lagere wijdingen   toedienen   aan   zijn   eigen   novicen   en   aan   andere clerici,      ook      kerken,      kerkhoven      en      alle      liturgische voorwerpen   wijden,   een   plechtige   zegen   geven   na   missen, metten,    vespers    en    andere    officies    waarin    hij    pontificaal assisteerde     enz.     Deze     nieuw     verworven     macht     was herkenbaar   aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en   een ring.   Van   deze   kentekenen   voorzien   presideerde   de   abt   van nu   af   aan   de   plechtigheden   in   de   abdij,   maar   zo   toonde   hij zich ook in het openbaar bij belangrijke gelegenheden. Een   tekening   van   omstreeks   1593   toont   de   Vlierbeekse   abt aldus   uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang   die   ieder   jaar in    de    maand    december    door    de    Leuvense    straten    trok. Naast    de    magistraat,    de    Universiteit,    de    gilden    en    de ambachten     nam     immers     de     geestelijkheid     aan     deze plechtige   optocht   deel.   De   abt   liet   zich   hierbij   vergezellen door een delegatie van de monniken. De   besproken   bevordering   kostte   echter   geld.   Er   diende   immers   een   vergoeding   betaald   aan   de   paus   en aan   de   bisschop   van   Luik.   Precies   in   die   periode   werd   Vlierbeek   verplicht   bij   te   dragen   tot   de   betaling   van de   oorlogen   van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit   putte   de   kas   zodanig   uit   dat   van   Panhuys   zich   in   1534 verplicht zag eigendommen te verkopen. Hij stierf op 5 september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        

ABT JAN VAN PANHUYS (1532-1543)

Tijdens        het        abbatiaat        van Leonardus    Vrancx    was    Jan    van Panhuys,   tevoren   religieus   bij   de bogaarden            te            Overlaar (Hoegaarden)   in   Vlierbeek   monnik geworden.   Bij   de   dood   van   Vrancx in    1532    werd    hij    als    opvolger gekozen. Het    jaar    daarop    was    het    te    Vlierbeek    feest    !    Op    14 februari    1533    verleende    paus    Clemens    VII    aan    van Panhuys     en     aan     al     zijn     opvolgers     de     pontificale eretekens    en    machten,    wat    betekende    dat    de    abt voortaan       nagenoeg       over       een       bisschoppelijke waardigheid   beschikte.   Hij   mocht   nu   lagere   wijdingen toedienen   aan   zijn   eigen   novicen   en   aan   andere   clerici, ook   kerken,   kerkhoven   en   alle   liturgische   voorwerpen wijden,   een   plechtige   zegen   geven   na   missen,   metten, vespers     en     andere     officies     waarin     hij     pontificaal assisteerde    enz.    Deze    nieuw    verworven    macht    was herkenbaar   aan   het   dragen   van   een   mijter,   een   staf   en een    ring.    Van    deze    kentekenen voorzien   presideerde   de   abt   van nu   af   aan   de   plechtigheden   in   de abdij,   maar   zo   toonde   hij   zich   ook in    het    openbaar    bij    belangrijke gelegenheden. Een   tekening   van   omstreeks   1593   toont   de   Vlierbeekse abt   aldus   uitgedost,   opstappend   in   de   ommegang   die ieder   jaar   in   de   maand   december   door   de   Leuvense straten    trok.    Naast    de    magistraat,    de    Universiteit,    de gilden   en   de   ambachten   nam   immers   de   geestelijkheid aan   deze   plechtige   optocht   deel.   De   abt   liet   zich   hierbij vergezellen door een delegatie van de monniken. De   besproken   bevordering   kostte   echter   geld.   Er   diende immers   een   vergoeding   betaald   aan   de   paus   en   aan   de bisschop   van   Luik.   Precies   in   die   periode   werd   Vlierbeek verplicht   bij   te   dragen   tot   de   betaling   van   de   oorlogen van   Karel   V   tegen   de   Turken.   Dit   putte   de   kas   zodanig uit     dat     van     Panhuys     zich     in     1534     verplicht     zag eigendommen   te   verkopen.   Hij   stierf   op   5   september 1543.
Tekening door A. Renier naar Boonen, einde 16de eeuw; gravure in W.Boonen, Geschiedenis van Leuven, ed. E. VAN EVEN, Leuven, 1880, pl. 32.

Abdij van Vlierbeek