ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Na   de   verbanning   van   abt   Paradens   heerste   grote   verslagenheid   in   Vlierbeek,   toch   moest   het   leven verder   gaan.   Op   19   juli   1728,   enkele   dagen   na   de   veroordeling   van   Paradaens,   begaf   de   kanselier   van Brabant   zich   naar   Vlierbeek   om   er   de   tijdelijke   zaken   te   regelen.   Monnik   Leonardus   Lenaerts   werd aangesteld tot prior om voorlopig de leiding van de kloostergemeenschap op zich te nemen. Kort   na   het   overlijden   van   Paradaens   verzocht   de   regering   kanselier   en   de   bisschop   van Antwerpen   te Vlierbeek   de   verkiezing   te   organiseren.   De   monniken   opteerden   voor   Lenaerts,   die   op   dat   ogenblik tevens   de   taken   vervulde   van   ziekenmeester   en   voorzanger   in   het   koor.   Hij   was   afkomstig   uit   Halen   en vierenveertig jaar oud. Zijn aanstelling volgde op 8 november 1728. De   nieuwe   overste   wou   vermijden   dat   de   abdij   in   de   toekomst   nogmaals   een   visitatie   zou   moeten ondergaan   door   een   bisschop,   zoals   ten   tijde   van   Paradaens.   Daarom   probeerde   hij   van   de   wereldlijke en   kerkelijke   overheden   te   bekomen   dat   ze   officieel   zouden   aanvaarden   dat   zijn   klooster   exempt   was, dit   wil   zeggen   vrij   van   bisschoppelijke   inmenging.   Lenaerts   stelde   namelijk   dat   enkel   benedictijnse abten   van   de   Congregatie   van   Bursfeld,   waarmee   Vlierbeek   banden   had,   visitaties   mochten   uitvoeren. Dit   verzoek   kwam   echter   zo   hard   aan   dat   de   Mechelse   aartsbisschop   weigerde   Lenaerts   te   wijden   tot overste.   De   zaak   sleepte   aan   tot   29   juni   1729,   dag   waarop   de   wijding   uiteindelijk   doorging.   Lenaerts koos   tot   spreuk:   Fortiter   et   suaviter   ("Krachtig,   doch   met   zachtheid").   Door   een   wijs   beheer   trachtte   hij de geschokte rust in de abdij te doen terugkeren. Abt   Leonardus   Lenaerts   bestelde   rond   1737   een   orgel   bij   Jean-Baptiste   Le   Picard   de   leermeester   van Robustelli,   aan   wie   het   orgel   vroeger   ten   onrechte   werd   toegeschreven.   De   kast   is   centraal   bovenaan versierd    met    het    wapen    van    de    abt,    en    links    en    rechts    treft    men    twee    medaillons    aan    met    de beeltenissen   van   de   H.   Benedictus   en   diens   zus   Scholastica,   patrones   van   de   benedictinessen.   In   het begin   telde   het   orgel   twee   klavieren,   bespeelbaar   via   een   deurtje   in   de   onderbouw   van   de   kast. voor   de abdijkerk.   Jean-Baptiste   Le   Picard   was   de   voornaamste   vertegenwoordiger   van   een   Luiks   orgelatelier. Hij   bouwden   volgens   de   Franse   traditie   zowel   kleine   als   monumentale   orgels.   De   structuur   van   het Vlierbeekse    viervoet    orgel    met    één    klavier    werd    in    de    loop    der    jaren    ingrijpend    gewijzigd.    Het orgelmeubel   en   ruim   de   helft   van   het   historisch   pijpwerk   bleef   gelukkig   bewaard.Bij   de   restauratie   van 2006   door   orgelbouw Thomas   is   het   Le   Picard-orgel   gereconstrueerd   naar   zijn   oorspronkelijke   toestand van omstreeks 1737. Binnen-en   buitenlands   organisten   die   de   jongste   jaren   het   Vlierbeeks   orgel   bespeelden   prezen   het instrument   voor   zowel   het   technische   aspect   als   voor   de   zorgvuldig   geïntoneerd   nieuw   toegevoegde registers     die     mooi     aansluiten     bij     het     originele     pijpenmateriaal.Orgelbouw     Thomas     uit     Ster- Franchorchamps,    Spectrum    N.V.uit    Hasselt,    het    Agentschap    Ruimtelijke    Ordening    en    Onroerend Erfgoed   Vlaanderen   en   het   kerkbestuur   van   Vlierbeek   bezorgden   Vlierbeek   terug   één   van   de   parels   van het Vlaams orgelerfgoed Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering   het   orgel   bespeeld   door   organist   Paul   Van   Hooff met begeleiding van  Odette Meyers blokfluit. Andere concerten worden op Agenda aangekondigd.
Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        

ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Na   de   verbanning   van   abt Paradens      heerste      grote verslagenheid   in   Vlierbeek, toch      moest      het      leven verder    gaan.    Op    19    juli 1728,   enkele   dagen   na   de veroordeling                    van Paradaens,        begaf        de kanselier   van   Brabant   zich naar    Vlierbeek    om    er    de tijdelijke   zaken   te   regelen. Monnik   Leonardus   Lenaerts   werd   aangesteld   tot   prior om   voorlopig   de   leiding   van   de   kloostergemeenschap op zich te nemen. Kort    na    het    overlijden    van    Paradaens    verzocht    de regering   kanselier   en   de   bisschop   van   Antwerpen   te Vlierbeek   de   verkiezing   te   organiseren.   De   monniken opteerden   voor   Lenaerts,   die   op   dat   ogenblik   tevens   de taken   vervulde   van   ziekenmeester   en   voorzanger   in   het koor.   Hij   was   afkomstig   uit   Halen   en   vierenveertig   jaar oud. Zijn aanstelling volgde op 8 november 1728. De   nieuwe   overste   wou   vermijden   dat   de   abdij   in   de toekomst   nogmaals   een   visitatie   zou   moeten   ondergaan door    een    bisschop,    zoals    ten    tijde    van    Paradaens. Daarom   probeerde   hij   van   de   wereldlijke   en   kerkelijke overheden     te     bekomen     dat     ze     officieel     zouden aanvaarden   dat   zijn   klooster   exempt   was,   dit   wil   zeggen vrij    van    bisschoppelijke    inmenging.    Lenaerts    stelde namelijk     dat     enkel     benedictijnse     abten     van     de Congregatie   van   Bursfeld,   waarmee   Vlierbeek   banden had,    visitaties    mochten    uitvoeren.    Dit    verzoek    kwam echter   zo   hard   aan   dat   de Mechelse          aartsbisschop weigerde   Lenaerts   te   wijden tot   overste.   De   zaak   sleepte aan    tot    29    juni    1729,    dag waarop           de           wijding uiteindelijk               doorging. Lenaerts    koos    tot    spreuk: Fortiter           et           suaviter ("Krachtig,         doch         met zachtheid").    Door    een    wijs beheer      trachtte      hij      de geschokte   rust   in   de   abdij   te doen terugkeren. Abt   Leonardus   Lenaerts   bestelde   rond   1737   een   orgel bij     Jean-Baptiste     Le     Picard     de     leermeester     van Robustelli,   aan   wie   het   orgel   vroeger   ten   onrechte   werd toegeschreven.   De   kast   is   centraal   bovenaan   versierd met   het   wapen   van   de   abt,   en   links   en   rechts   treft   men twee   medaillons   aan   met   de   beeltenissen   van   de   H. Benedictus   en   diens   zus   Scholastica,   patrones   van   de benedictinessen.    In    het    begin    telde    het    orgel    twee klavieren,   bespeelbaar   via   een   deurtje   in   de   onderbouw van   de   kast. voor   de   abdijkerk.   Jean-Baptiste   Le   Picard was   de   voornaamste   vertegenwoordiger   van   een   Luiks orgelatelier.    Hij    bouwden    volgens    de    Franse    traditie zowel   kleine   als   monumentale   orgels.   De   structuur   van het   Vlierbeekse   viervoet   orgel   met   één   klavier   werd   in de   loop   der   jaren   ingrijpend   gewijzigd.   Het   orgelmeubel en    ruim    de    helft    van    het    historisch    pijpwerk    bleef gelukkig    bewaard.Bij    de    restauratie    van    2006    door orgelbouw       Thomas       is       het       Le       Picard-orgel gereconstrueerd   naar   zijn   oorspronkelijke   toestand   van omstreeks 1737. Binnen-en   buitenlands   organisten   die   de   jongste   jaren het   Vlierbeeks   orgel   bespeelden   prezen   het   instrument voor   zowel   het   technische   aspect   als   voor   de   zorgvuldig geïntoneerd    nieuw    toegevoegde    registers    die    mooi aansluiten   bij   het   originele   pijpenmateriaal.Orgelbouw Thomas    uit    Ster-Franchorchamps,    Spectrum    N.V.uit Hasselt,     het     Agentschap     Ruimtelijke     Ordening     en Onroerend   Erfgoed   Vlaanderen   en   het   kerkbestuur   van Vlierbeek   bezorgden   Vlierbeek   terug   één   van   de   parels van het Vlaams orgelerfgoed Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering   het orgel    bespeeld    door    organist    Paul    Van    Hooff    met begeleiding    van        Odette    Meyers    blokfluit.    Andere concerten worden op Agenda aangekondigd.

Abdij van Vlierbeek