ECONOMISCH BELEID VAN DE ABDIJ
Om   te   kunnen   voorzien   in   het   levensonderhoud   moesten   de   abdijen een   degelijk   economisch   beleid   voeren.   Zij   beschikten   daartoe   over de    inkomsten    van    talrijke    onroerende    goederen    die    vooral    door schenking   waren   verworven.   Ze   waren   verplicht   tot   het   betalen   van diverse     gewone     en     buitengewone     belastingen.    Allerlei     andere verplichtingen    en    tal    van    accijnzen    drukten    op    hen.    Ook    voor Vlierbeek bracht dit vele problemen mee. Een   bestendige   last   vormden   de   karweien,   dit   wil   zeggen   dat   een aantal    dagen    per    jaar    dienst    moest    worden    verleend    aan    de Brabantse   hertog.   Het   ging   om   een   soort   hand-   en   spandiensten waarbij   telkens   een   wagen   met   paarden   ter   beschikking   diende   te worden   gesteld.   In   1312   had   hertog   Jan   II(1294-1312)   in   dit   verband bepaalde   vrijstellingen   verleend,   doch   zijn   opvolger   Jan   II   (1312- 1355)   weigerde   hiermee   rekening   te   houden.   In   1335   leidde   dit   tot een   ernstig   conflict.   De   gezamenlijke   Brabantse   abdijen   bekwamen daarop   dat   de   hertog   nog   slechts   1500   dagen   karwei   kon   eisen.   Voor Vlierbeek betekende dit 50 werkdagen. In   oorlogstijd   kwamen   hierbij   nog   bijzondere   lasten   en   opdrachten. Toen     bijvoorbeeld     hertog     Wenceslas     in     1379     gevangen     was genomen   in   de   slag   van   Baesweiler   (Rijnland),   verplichtte   men   de kloosters   van   zijn   hertogdom   mee   het   losgeld   te   betalen.   Met   als woordvoerder   abt   Theodoricus   Naghel   van   Vlierbeek,   weigerden   ze echter.   Een   tussenkomst   van   de   pauselijke   legaat   was   nodig   om   het meningsverschil    bij    te    leggen.    Nog    een    andere    last    vormde    de verplichting   om   aan   de   hertog   en   zijn   gevolg   logies   te   verschaffen wanneer   hij   in   de   streek   op   jacht   was.   Ook   voor   het   onderhoud   van de honden moest dan worden ingestaan.
tiendenschuur
Abdij van Vlierbeek