INTERNE CONFLICTEN (1424-1456)

   Dat   Vlierbeek   niet   gespaard   bleef   van   interne   conflicten   bewijst   de   regering van   abt   Robrecht   van   Berthem   (1424-1456).   Hij   stamde   uit   een   gegoede Leuvense   familie.   Zijn   gedrag   als   kloosteroverste   stelde   echter   problemen, zodat   Filips   de   Goede,   hertog   van   Bourgondië   (1419-1467)   -    Brabant   was toen   inderdaad   in   een   groter   politiek   geheel   geïntegreerd   -   zich   ging   beklagen bij   paus   Nicolaas   V   (1447-1455).   Deze   beval   op   31   mei   1448   de   deken   van Sint-Pieter te Leuven, Willem Bont, ter plaatse een onderzoek in te stellen.         De    klachten    waren    volgens    de    paus    de    volgende:    ”dat    de    abt    zijn kloosterlijke    waardigheid    en    de    tucht    van    de    Regel    verloochent    en    een ergerlijk   leven   leidt,   dat   hij   sommige   goederen   verkwist   en   verkoopt   en   dat door   zijn   nalatigheid   en   zorgeloosheid   de   abdij   reeds   vele   schulden   heeft,   dat de   gebouwen   in   ellendige   staat   verkeren   en   tot   puin   vervallen   en   nog   andere zaken;   dit   alles   door   de   schuld   en   het   slecht   beheer   van   de   abt,   die   daardoor zowel   geestelijke   als   stoffelijke   schade   berokkent   aan   de   goddelijke   Majesteit en   aan   de   godsdienst,   en   alzo   ook   aan   velen   een   slecht   voorbeeld   geeft”.   De paus   verzocht   Willem   Bont   ”om   boven   alle   vooroordelen,   eenvoudig   en   klaar, zonder   rumoer   noch   gerechtelijke   vorm   te   zoeken   naar   de   waarheid”.   Op grond   van   het   verstrekte   rapport   zou   de   kerkvorst   dan   zelf   “een   rechtvaardig vonnis vellen volgens Gods ingeving”.       Het   is   niet   meer   uit   te   maken   in   hoeverre   deze   beschuldigingen   juist   waren. De     paus     verwees     naar     “geloofwaardige     getuigenissen     en     openbare geruchten”.    In    elk    geval    schoot    Willem    Bont    helemaal    niet    op    met    zijn onderzoek.   Toen   paus   Nicolaas   in   1455   stierf,   staakte   hij   het   geheel.   Zijn opvolger,   Callixtus   III   (1455-1458),   beval   daarop   de   kanunniken   van   Sint- Pieter   te   Leuven   en   van   Incourt   de   enquête   te   heropenen.   De   abt   stierf   echter kort daarop, namelijk op 31 april 1456.
Rogier van der Weyden, Musée des Beaux-Arts, Dijon
Abdij van Vlierbeek